Ngày 16/2/2020 Công ty TNHH xây dựng Hải Âu trang trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí. BCH mới đã họp phiên đầu bầu đồng chí Nguyễn Thị Bá giữ chức Bí thư chi bộ Công ty TNHH xây dựng Hải Âu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Bá (đứng giữa) được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

          Chi bộ Công ty TNHH xây dựng Hải Âu gồm 21 đồng chí đảng viên (20 chính thức, 01 dự bị). Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; đảm bảo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trước đó Chi ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội triển khai trong chi bộ; xây dựng nội dung văn kiện đại hội và nhân sự chi ủy, lấy ý kiến trong chi bộ và gửi về Đảng ủy Khối thẩm định, xét duyệt, thông qua trong tháng 01/2020

Đảng viên trong chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

              Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy, được trình bày tại Đại hội đã đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; đối chiếu, so sánh với các chỉ tiêu được giao và kết quả thực hiện của nhiệm kỳ trước, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại, yếu kém để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy chi bộ đã thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện quy chế làm việc. Lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng. Vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đánh giá chất lượng sinh họat chi bộ gắn với Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và rút kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới lãnh đạo tốt hơn.

Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó chi bộ đã cụ thể hoá nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2022, xác định mục tiêu, chương trình cụ thể cho từng năm và các giải pháp thực hiện.

Ban lãnh đạo công ty chúc mừng thành công của Đại hội